1. Zamówienia na produkty przyjmowane są za pośrednictwem serwisu internetowego www.hurt.nefere.pl prowadzonego przez: Nefere Marta Krzyżanowska-Kurzac z siedzibą w Wierzchowisku przy ulicy Dębowej 7, 42-233 Mykanów zwanym dalej Nefere. Firma jest zarejestrowana przez Wójta Gminy Mykanów pod numerem 4169/10.
 2. Składanie zamówień i dostęp do platformy jest możliwy po akceptacji niniejszego Regulaminu.
  1. Składanie zamówień jest możliwe po dokonaniu rejestracji poprzez podanie kompletu wymaganych informacji na temat prowadzonej działalności i aktywacji konta przez pracownika firmy Nefere.
  2. W przypadku zmiany danych klient jest zobowiązany do ich uaktualnienia. Odpowiedzialność za brak aktualnych danych spoczywa na kliencie.
  3. Akceptacja konta odbywa się po weryfikacji danych klienta w Centralnym Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 3. Klient wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu wyraża również zgodę na weryfikację danych w bazach BIK I ZBP. Klient wyraża również zgodę na weryfikację danych, w tym danych objętych tajemnicą bankową i danych, stanowiących informacje gospodarcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych w rejestrach  Biura Informacji Kredytowej (BIK), Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor),, Związku Banków Polskich (ZBP) na zasadach określonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r) oraz upoważnia InfoMonitor BIG SA do uzyskania informacji ze zbiorów Biura Informacji Kredytowej (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), jak również (przy wyrażeniu zgody w zdaniu poprzednim) BIK i ZBP do udostępnienia InfoMonitorowi BIG SA danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów w celu ich wykorzystania do dokonania oceny wiarygodności płatniczej.
 4. Zawarcie umowy z klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia przez klienta jest potwierdzane pocztą elektroniczną pod wskazany adres e-mailowy.
  1. Klient może wybrać jedną z możliwych opcji płatności: przedpłata, płatność przy odbiorze lub płatność terminowa jeśli zostało to uzgodnione 
  2. W przypadku wyboru przedpłaty termin płatności za zamówienie wynosi maksymalnie 7 dni, w przypadku braku wpłaty w tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 5. Nefere zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie, zmian zdjęć produktów i zawartości bez konieczności wcześniejszego informowania. Jednakże w przypadku istotnych zmian produktowych Nefere dołoży staranności, aby poinformować o nich klienta.
 6. Nefere wyraża zgodę i umożliwia klientom pobieranie zdjęć produktów bezpośrednio ze strony internetowej. Natomiast nie wyraża zgody na kopiowanie opisów. Klient akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się do modyfikacji opisów zakupionych produktów na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich innych źródłach publikacji danych.
 7. Realizacja zamówienia odbywa się zwykle w ciągu 1 dnia roboczego, po otrzymaniu wpłaty na konto lub potwierdzenia realizacji transakcji kartą płatniczą – chyba, że strony uzgodniły inne warunki płatności. Nie odpowiadamy za zwłokę wynikającą z opóźnienia w dostarczeniu towaru przez przewoźnika.
 8. Wysyłki zagraniczne realizowane są tylko po uprzednim dokonaniu wpłaty. Koszty wysyłki zagranicznej określane są indywidualnie po otrzymaniu zamówienia.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 10. Wysyłki, zwroty i odbiory towaru realizowane są z Centrum Dystrybucji mieszczącego się przy ulicy Akacjowaj 2 w Mykanowie.
  1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu oraz faktura VAT. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054), Klient jako Odbiorca faktury, na podstawie Art. 106n. Ustawy akceptuje wystawianie i przesyłanie dokumentów przez Nefere Marta Krzyżanowska-Kurzac z adresu e-mail: sklep@nefere.pl (lub biuro@nefere.pl) na adres email wskazany w danych kontaktowych. Wysyłane w formie elektronicznej mogą być: faktury, duplikaty faktur, korekty faktur, korekty not, noty obciążeniowe, noty uznaniowe.
  2. Klient zobowiązuje się przyjmować dokumenty - o których mowa w pkt 1-5 w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie czy przesłanie dokumentów w formie elektronicznej.
  3. Jako wystawca faktury/noty firma Nefere oświadcza, że ma świadomość i wiedzę, że niniejsze oświadczenie o akceptacji może zostać cofnięte przez klienta zgodnie z Ustawą, w następstwie czego wystawca faktur/not utraci prawo do wystawiania i przesyłania odbiorcy faktur/not w formie elektronicznej, począwszy od następnego dnia po dniu, w którym wystawca otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji.
  4. Strony umowy oświadczają, że mają świadomość i wiedzę, że cofnięcie oświadczenia musi mieć formę pisemną i musi zostać dostarczone do siedziby Nefere.
  5. W przypadku zmiany adresu e-mail przez odbiorcę strony uznają, że wystarczająca jest zmiana adresu email na platformie Nefere.
  1. Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu.
  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt mailowy na adres sklep@nefere.pl.
 11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich netto. Wartość podatku Vat dodawana jest automatycznie na koniec zamówienia. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Nefere zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na platformie bądź wprowadzania w nich zmian. Ceny nie zawierają kosztu dostawy.
 12. Klientom przysługuje rabat za przedpłatę 3%. Rabat przysługuje w przypadku przedpłaty na konto lub płatności przy odbiorze.
 13. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Ceny dostawy generowane są automatycznie na koniec zamówienia. Minimum logistyczne to 600 zł netto.
 14. W chwili otrzymania towaru klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru. Jeżeli klient stwierdzi uszkodzenie/naruszenie opakowania należy spisać protokół reklamacyjny dostępny u kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem firmy Nefere. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po otrzymaniu protokołu reklamacyjnego.
  1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi, że ma on wady może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
  2. Podstawą dochodzenia roszczeń jest dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu lub faktura oraz protokół reklamacyjny dla wad powstałych w transporcie. W każdym przypadku reklamację należy zgłaszać poprzez formularz umieszczony na stronie www.nefere.pl/reklamacje.
  3. Nefere udziela 12-sto miesięcznej gwarancji na sprzedawane produkty. Świadczenia gwarancyjne nie wykluczają możliwości dochodzenia innych świadczeń określonych przepisami prawa.
 15. W związku z realizacją usługi droppshipingu zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony przekazanych danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie lub żądanie usunięcia z naszej bazy danych. Ochrona danych osobowych szczegółowiej określona jest w Polityce prywatności.
 16. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie przez naszą firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu.
  1.  Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim treści zawartych na platformie oraz jakichkolwiek informacji oraz danych o charakterze organizacyjnym, handlowym, finansowym, technicznym, technologicznym lub prawnym przekazanych w ramach wykonania Umowy Sprzedaży, bez względu na to czy były one oznaczone jako poufne czy nie, przez cały okres trwania współpracy pomiędzy Stronami oraz przez okres dwóch lat od jej zawarcia.
  2. Niniejszezobowiązane do zachowania poufności nie dotyczy: 
   • informacji, które w momencie ujawnienia są publicznie dostępne;
   • informacji, które po ujawnieniu na podstawie niniejszego zobowiązania staną się publicznie dostępne, poprzez zgodne z prawem i prawidłowe rozpowszechnianie;
   • informacji, których ujawnienie jest wymagane na mocy prawa lub w celu wykonania niniejszej Umowy
 17. Firma Nefere zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta klienta, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 19. W przypadku wszelkich sporów Nefere dołoży starań do ich rozwiązania na drodze mediacji. Jeżeli okaże się to niemożliwe sądem właściwym będzie sąd dla siedziby Nefere.